נקודות זיכוי לתושב חוזר

החזרי מס -תיקון סעיף 35 לפקודה- נקודות זיכוי לתושב חוזר

רשות המיסים בישראל

ביום 12/1/2011 פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס’ 181), בו נקבע כי בהגדרת “עולה” שבסעיף 35 לפקודה ייכלל גם יחיד ששב והיה לתושב ישראל מיום 16/5/2010 ועד ליום 30/9/2012, לאחר שהיה תושב חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות (להלן: “תושב חוזר מוטב”). לעניין זה נקבע בתיקון, כי מי שבידו תעודת “תושב חוזר” ממשרד הקליטה, לפיה שהה מחוץ לישראל 6 שנים לפחות (להלן: “תעודת תושב חוזר מוטב”), ייחשב לתושב חוזר מוטב וכפועל יוצא מכך- כ”עולה” לעניין סעיף 35.
בעקבות התיקון, יהיה זכאי תושב חוזר מוטב (בדומה לעולה חדש), לנקודות זיכוי הניתנות באופן משודרג במשך 3.5 שנים מיום ההגעה לישראל או מיום 1/1/2011, לפי המאוחר, באופן הבא:
א. 1/4 נקודת זיכוי חודשית במהלך 19 החודשים הראשונים.
ב. 1/6 נקודת זיכוי חודשית במהלך 12 החודשים הבאים.
ג. 1/12 נקודת זיכוי חודשית במהלך 12 החודשים הבאים.
תושב חוזר מוטב ששב והיה לתושב ישראל מיום 16/5/2010 ועד ליום 31/12/2010, יהיה זכאי לנקודות הזיכוי האמורות, אולם הן יבואו בחשבון בחישוב המס שלו, החל מיום 1/1/2011.
תושב חוזר מוטב ששב והיה לתושב ישראל מיום 1/1/2011 ועד ליום 30/9/2012, יהיה זכאי לנקודות הזיכוי לפי סעיף 35, והן יבואו בחשבון בחישוב המס שלו מיום הגעתו והיותו תושב ישראל.
למי שאינו מחזיק בתעודת תושב חוזר מוטב או למי שאין בידו החלטת מיסוי מרשות המיסים הקובעת את מעמדו כתושב חוזר מוטב, ייבדקו המבחנים המשמשים את משרד הקליטה לצורך הנפקדת תעודת תושב חוזר מוטב, כדלקמן:
א) היחיד לא שהה בישראל יותר מ-120 ימים בכל שנה, במהלך 6 השנים הקודמות לחזרתו לישראל.
ב) היחיד או בן/בת זוגו לא היו מועסקים בחו”ל במהלך התקופה האמורה לעיל על ידי מדינת ישראל, רשות מקומית בישראל, הסוכנות היהודית בישראל, הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד- המגבית המאוחדת לישראל, חברה ממשלתית או רשות ממלכתית או תאגיד שהוקם לפי חוק.
למען הסר ספק, אין בעמידה בתנאים דלעיל (המזכים בנקודות זיכוי לפי סעיף 35 לפקודה) כדי לקבוע את מעמד התושבות של היחיד לצורכי מס ובכלל זה מעמדו כתושב חוזר או כתושב חוזר ותיק, שכן מעמד התושבות לצורכי מס נקבע לאור מבחן “מרכז החיים”.
נקבעו שני מסלולים אלטרנטיביים המיועדים בעיקר למי שאינו חייב להגיש דוח שנתי על הכנסותיו:
1. “מסלול מעביד”- במסלול זה, מציג המבקש למעבידו תעודת תושב חוזר מוטב, והמעביד יביא בחשבון את נקודות הזיכוי במסגרת חישוב המס במשכורתו של העובד.
2. “מסלול תיאום מס”- במסלול זה פונה המבקש למשרד השומה בבקשה לבצע תיאום מס המביא בחשבון את נקודות הזיכוי האמורות, ועליו לצרף תעודת תושב חוזר מוטב או טופס 1507 (הצהרה על זכאות לנקודות זיכוי לתושב חוזר).

 

Send a Message